Loading

You will have a beer bar and you want to renew or have a contract for the space to run the bar, affidavit of consent of the owner of the space to be operated, or the NOC affidavit of the gram panchayat or to make a bar affidavit within 100 meters or government no dues Will be.

From here you can take a sample text of the subject according to the subject you want to run your bar and you can. Here you are given a sample of all bar related affidavits, text…

आपले बियर बार असेल आणि आंपल्याला नूतनीकरण करावयाचे असेल किंवा बार चालवायला घेतलेली जागेचा करारनामा असेल , ज्याची जागा चालवायला घेतलेली असेल त्या मालकाचे संमती चे शपथपत्र, असेल किंवा ग्रामपंचायतीचे एन.ओ.सी आफिडवीत असेल किंवा १०० मिटर आत बार ऍफिडेव्हिट बनवायचे असेल किंवा गव्हर्मेंट नो ड्यूज असेल.

आपण येथून आपल्या बार चालवण्यासाठीचे आपल्याला पाहिजे असण्यारा विषयानुसार डोकमेण्ट नमुना मजकूर घेऊ शकतात व आपले शकतात येथे आपल्याला सर्व बार रिलेटेड ऍफिडेव्हिट चे नमुना, मजकूर मजकूर दिलेला दिलेला आहे

Showing all 6 results