Loading
PRICE 100.00
SALES 0
TYPE Beer Bar

NOC. Grampanchayat

तुम्हाला सिलबंद बाटलीतून बियर विक्री व्यवसाय सुरु करायचा असून लायसेन्स अनुज्ञप्ती साठी मंजुरी मिळणेकामी तुम्हाला सदर प्रकरण सादर करावयाचे आहे. ज्यात सदर व्यवसाय तुम्हाला तुमच्या मालकाच्या जागेत करायचा आहे. त्याची ग्रामपंचायत noc असे हमीपत्र लिखाण करून द्यावयाचे आहे .

लायसेन्स (अनुज्ञप्ती) साठी मंजुरी मिळणेकामी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.

 


NOC. Grampanchayat

लायसेन्स (अनुज्ञप्ती) साठी मंजुरी मिळणेकामी मसुदा तुम्हाला दिलेला आहे. १०० रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर मसुदा लिखाण करून ५ रुपयांचे कोर्ट स्टॅम्प फी तिकीट लावून सदर मसुदा वर आपल्या दंडाधिकाऱ्याची स्वाक्षरी घ्या आपले कार्य करा. हे सोपे आहे.  
Buy This Template

Template Information

Created On:
February 19, 2023
Updated On:
February 19, 2023
Widget Ready:
Yes
High Resolution:
No
Responsive:
Yes
Columns:
2
Documentation:
No
product